Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.01.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

MAAKAASUPUTKEN ONGELMAT RATKAISEMATTA

Yli 5 mrd. euron putkihanke

Venäjä on rakentamassa mittavaa kaasuputkea, joka kulkee Muurmanskin kautta rajantakaisen Suomen Karjalan läpi Viipuriin. Sieltä se jatkaa noin 1 200 km pituisena merenalaisena putkena (Nord Stream –hanke) Saksaan. Meriputki kulkee 369 km Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ei nykyisen aluevesirajan sisäpuolella.
Kuva: kaasuputken alustava reitti
Lähde: Nord Stream AG/Ramboll Finland Oy –selvitys
www.nord-stream.com
www.ramboll.fi

Hanke hyödyntää Länsi-Siperiassa ja merenpinnan alla Siperian mannerjalustalla olevia mittavia kaasuvaroja. Ensisijaiset kaasukentät sijaitsevat Jamalin Nenetsian autonomisessa piirikunnassa ja Tjumenin alueella.

Venäjällä on maailman suurimmat kaasuvarannot, noin 50 biljoonaa m3 (HS 03.01.07). Putkihanke kokonaisuudessaan liittyy Venäjän mittavaan valtionhallinnon alaiseen kaasu-ohjelmaan. Euroopassa kaasua tarvitaan entistä enemmän teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin.

Kaasuputkihankkeella on suomalaisesta näkökulmasta kaksi keskeistä ongelma-aluetta:

- putki halkoo Karjalassa suomalaisten omistamia maita
- merenalaisen putken ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset

Karjalan putkesta ei selvitystä

Laatokan Karjalan ja Karjalan Kannaksen halki kulkevan maaputken vaikutusten arvioinneista ei ole käytettävissä mitään tietoja. Niiden on katsottu olevan Venäjän sisäinen asia. Tällöin on kuitenkin unohdettu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten säännökset (esim. YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirja) omaisuussuojasta ja sen pysyvyydestä.

Neuvostoliiton pakottaessa Suomen luovuttamaan Karjalan (sekä Petsamon, osia Sallasta ja Kuusamosta sekä Suomenlahden ulappasaaria) vain raja siirtyi, eivät suomalaisten omistusoikeudet. Siten suomalaiset evakot ja heidän jälkeläisensä yhä omistavat Karjalassa olevat kiinteistöt.

Suomalaisilla on välitön omistajan intressi siitä, kulkeeko maakaasuputki heidän omistamiensa maitten kautta ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa maan käyttöön, arvoon ja omien alueiden palautukseen. Luonnollisesti kiinnostavaa on, suoritetaanko maan pakkokäyttämisestä jotain korvauksia.
Suomen valtionhallinnon tulee käynnistää selvitystyö putken vaikutuksista Karjalassa. Ympäristö-, maankäyttö- ym. asioiden lisäksi on selvitettävä putken mahdolliset oikeusvaikutukset. Venäjän tulee korvata suomalaisten omistajien mahdolliset taloudelliset menetykset.

Meriputken ympäristöselvitys vireillä

Hankkeesta on Nord Streamin (meriputken) osalta käynnistetty YK:n merioikeusyleissopimuksen ja Suomen talousvyöhykelain määräyksien mukainen arviointiohjelma (Nord Stream AG ja Ramboll Finland Oy). Ohjelma on nähtävillä meriputken vaikutusalueen kunnissa 27.11.06-26.01.07 välisenä aikana. Huomautukset ja esitykset ohjelmaan tulee jättää ko. aikana.

Selvitys tuo esille ongelmia useasta ympäristösuojelun näkökulmasta, mutta se ei vielä anna vastauksia ydinkysymyksiin. Selvityksen perusteella ei ole mahdollista arvioida hankkeen todellisia ympäristövaikutuksia. Selvitystyötä jatketaan hankkeen edistymisen mukana.
Kuva: kaasuputken alustava linjaus
Lähde: Nord Stream AG/Ramboll Finland Oy –selvitys
www.nord-stream.com
www.ramboll.fi

Selvitystyön tulee antaa vastaukset myös ranta-asukkaiden, kalastajien ja veneilijöiden oikeuksien rajoituksiin. Pilaavatko sedimenttikerrosten ruoppaus ja putken asennuksesta aiheutuvat toimenpiteet Suomenlahden rantoja ja kuinka pitkäksi aikaa? Kyse ei ole vain huvila-asutuksesta, vaan lukuisten ihmisten elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksista.

Putken läheisyyteen tulee varo-alue, jossa ankkurointi ja kalastaminen on kiellettyä. Tämä tulee ilmeisesti haittaamaan kalastuselinkeinoa. Kuka ja miten tästä aiheutuvat vahingot korvataan?

Putken yläpuolella tapahtuva vilkas (kymmeniätuhansia laivoja vuodessa) laivaliikenne eri suuntiin muodostaa turvallisuusriskin. Laivaliikenne itä-länsisuuntaan tapahtuu pääosin noin 20 km leveässä rännissä, joka keskisyvyys on noin 70 metriä.

Turvallisuuskysymyksiä kohdistuu myös putkeen (tai putkipariin), joka on suunnitelman mukaan ulkohalkasijaltaan 1 220 mm. Seinämän vahvuus on 38 mm. Merenpohja ei ole tasainen ja sen maa-aines on vaihteleva.

Ympäristöselvityksen lisäksi hankkeen vaikutuksista tulee käynnistää riittävän kattava selvitys myös ranta-asukkaille, kalastajille ja veneilijöille aiheutettavista rajoituksista ja menetyksistä.

Merioikeusyleissopimus antaa puitteet

Merioikeusyleissopimuksen pohjalta Suomella ja Virolla olisi kummallakin oikeus käyttää 12 meripeninkulman eli noin 22.2 km aluevesirajaa. Viron vyöhyke on noin 11 mpk ja Suomen olennaisesti kapeampi. Aluevesirajojen väliin jää noin 20 km vapaa merialuevyöhyke.

Peruste sille, ettei Suomi ole käyttänyt aluevesimahdollisuuttaan hyväksi, löytynee joko Venäjän kanssa käydyistä neuvotteluista tai arvioiduista Venäjän reaktioista.

Suomi on vuonna 2004 yleissopimuksen pohjalta säätänyt erillisen lain talousvyöhykkeestään, joka saisi olla jopa 200 meripeninkulmaa. Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi ovat sopineet keskinäisestä talousvyöhykerajasta, joka Viron ja Suomen osalta kulkee aluevesirajojen välissä, lähempänä Viron aluevesirajaa.

Kaasuputki kulkee tässä käytävässä Suomen puolella aivan talousvyöhykkeen rajalla. Putkelle (tai paremminkin putkiparille) on suunnitelmassa varattu 2 kilometriä leveä käytävä (kuva). Putki ei kulje lainkaan Viron talousvyöhykkeellä.

YK:n yleissopimuksen 56. artikla määrittää rantavaltiolle (esim. Suomi) talousvyöhykkeellä laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuudet: "1 a) täysivaltaiset oikeudet merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen, kuten vedestä, merivirroista ja tuulista saatavan energian tuottaminen".

Sen lisäksi rantavaltiolla on lainkäyttövalta alueellaan. Tämä koskee yhtä hyvin tekosaaria, laitteita ja rakennelmia kuin tutkimusta, meriympäristön suojelua tai muita oikeuksia. Rantavaltion tulee ottaa asianmukaisesti huomioon muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet ja toimia sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa.

Putki kulkee Suomen lainkäytön alueella

YK:n yleissopimus antaa 79. artiklassa laajan oikeuden mannerjalustalla (tässä tapauksessa talousvyöhykkeellä) olevien merenalaisten kaapeleiden ja putkistojen rakentamiseen: "1. Kaikilla valtioilla on oikeus laskea mannerjalustalle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja tämän artiklan määräysten mukaisesti". Tältä pohjalta Suomi ei siten voi kieltää asiallisesti toteutettavaa putkihanketta.

Kuitenkin kulkureitin määrittämiseen tarvitaan rantavaltion hyväksyminen ja mahdollisille tekosaarille tai rakennelmille lupa. Putkihankkeen luvat myöntää Valtioneuvosto.

Määräys lainkäytöstä on laaja. 79. artiklan 4. momentin mukaan "Mikään tämän osan määräys ei vaikuta rantavaltion oikeuteen asettaa ehtoja sen alueelle tai aluemerelle johtaville kaapeleille tai putkistoille, eikä siihen lainkäyttövaltaan, joka rantavaltiolla on mannerjalustansa tutkimisen tai mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämisen tai valtion lainkäyttövaltaan kuuluvien tekosaarten, laitteiden ja rakennelmien toiminnan yhteydessä asennettavien tai käytettävien kaapelien tai putkistojen suhteen".

Valtioneuvosto voi antaa suostumuksen määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöksessä on määrättävä ehdot, jotka ovat turvallisuuden ja yleisen edun kannalta välttämättömiä. Tämä asettaa Suomen valtiojohdon mielenkiintoiseen asemaan. Lainkäytön valvonta kuuluu Suomen rajavalvontaviranomaisille.

Suomen valtionjohdon tulee selvittää, miten suomalaisten ja Suomen etujen ja lainsäädännön valvonta konkreettisesti toteutuu putkihankkeen edetessä.

Venäjän laivasto valvoo putkilinjaa

Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut, että Venäjän laivasto valvoo putken rakentamista ja takaa sen turvallisuuden. Tämä merkinnee sitä, että Venäjän laivaston pinta-alukset kyntävät jo muutenkin vilkasliikenteistä Itämerta Suomen talousvyöhykkeellä poikkiliikennettä kulkevien Tallinnan laivojen kanssa ristiin, rastiin. Liikenteen seassa kulkevat Karjalan satamiin menevät ja niistä lähtevät venäläistä öljyä kuljettavat tankkerit.
Pinnan alla kulkevat venäläiset sukellusveneet valvovat potentiaalisia terrori-iskuja putkea vastaan. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan aluevesirajan sisällä sukellusveneiden tulee kulkea pinnalla lippu liehuen. Tätä vaatimusta ei enää ole pelkällä talousvyöhykkeellä, joten Suomen vyöhykettä sahaavat venäläiset sukellusveneet. Miten sinne enää mahtuvat Suomen rajavartiolaitoksen alukset?

Meriputken osalta käytettävissä ei ole muita kuin edellä mainittu alustava arvio – paremminkin kysymyksenomainen luettelo – putken ympäristövaikutuksista. Putkella voi jo valmiiksi pahoin saastuneeseen ja heikossa tilassa olevalle Itämerelle olla merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. On todennäköistä, että suuriakin maamassoja joudutaan siirtelemään merenpohjalla, mikä saa sedimenttikerrokset liikkeelle.

Heikentyykö Suomen meripuolustus?

Presidentti Tarja Halonen on vaatinut maamiinojen pikaista poistamista. Nyt ollaan vastaavasti menettämässä merkittävä aluepuolustusmuoto merellä, sillä älykkäisiin merimiinoihin perustuva puolustussuunnitelma ei enää ole mahdollista ainakaan kaasuputken vaikutusalueella.

On selvää, että venäläiset sukellusveneet tarkoin kartoittavat suomalaiset merenalaiset kuuntelulaitteet ja asentavat Suomen talousvyöhykkeelle omat laitteensa.

YK:n yleissopimukseen liittyy ns. viattoman kauttakulun määritelmä (19. artikla). Ulkomaisen aluksen katsotaan uhkaavan rantavaltion rauhaa, yleistä järjestystä tai turvallisuutta, jos se mm. harjoittaa toimintaa, joka tähtää rantavaltion puolustusta tai turvallisuutta vahingoittavien tietojen keräämiseen. Ovatko venäläiset kuuntelu- ja muut valvontavälineet viattoman kauttakulun vastaisia laitteita?

Suomen on syytä laatia yksityiskohtaiset selvitykset putken merkityksestä Suomen puolustukselle ja turvallisuudelle. Selvityksen laatimiseksi Venäjältä tulee saada yksityiskohtaiset tiedot hankkeelle suunnitelluista turvallisuuslaitteista ja –toimenpiteistä.

Suomalaisten ja venäläisten tulee yhdessä laatia yksityiskohtaiset pelisäännöt siitä, miten kummankin osapuolen intressit turvataan. Koska toiminta tapahtuu Suomen talousvyöhykkeellä, on Suomen legitiimit turvallisuusvaatimukset otettava ensisijaisesti huomioon.

Putkella moninaiset vaikutukset

Kaasuputkella on hyvin monenlaisia ympäristö- ym. vaikutuksia. Ongelmaa tuottavat myös sodanaikaiset räjähtämättömät ammukset ja miinat.

Merioikeusyleissopimukseen ei sisälly erityisiä talousvyöhykkeellä olevan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevia määräyksiä. UNESCO on kuitenkin 02.11.2001 hyväksynyt vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage).

Merenpohjaa ei kulttuurimielessä juurikaan ole kartoitettu. Ympäristöselvitys kattaa mm. laivahylyt, mutta ei juuri muuta. Koska varsinaista kulttuuriperintöä ei ole tutkittu, ei tässä vaiheessa ole tietoa, voisiko putken vaikutusalueella olla esim. muinaisen asutuksen jäänteitä. Se olisi suhteellisen edullisesti suoritettavissa oleva ainutlaatuinen tutkimus, joka osaltaan voisi valaista historiaamme – ja tuoda good will'iä kaasuputkihankkeelle.

On tarpeen, että Itämeren suojelukomissio, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Comission, osaltaan voimakkaasti paneutuu kaasuputken vaikutuksiin. Suojelukomissio on hallitusten välinen Helsingin sopimuksella vuonna 1974 perustettu organisaatio. Sopimus astui voimaan vuonna 1980 ja se uudistettiin 1992 sekä hyväksyttiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2000, jolloin uusi sopimus korvasi aikaisemman yleissopimuksen.

HELCOM-sopimuksen osapuolina ovat Euroopan unioni ja kaikki Itämeren rantavaltiot (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä). Tarkkailijoina komission työhön osallistuu kansainvälisiä ja hallitusten välisiä organisaatioita sekä vapaaehtoisia kansalaisjärjestöjä. Komission päätehtävänä on valvoa Itämeren alueen suojelua koskevien sopimusten toteutusta, seurata Itämeren tilaa ja antaa merenkulun turvallisuutta ja haitallisten aineiden torjuntaa koskevia suosituksia. www.helcom.fi

Energia Venäjän strategisena aseena

Presidentti Putinin hallinto käyttää suvereenisti kaasua ja öljyä politiikan strategisena välineenä. Tästä ovat esimerkkeinä esim. Jukos, Ukrainan ja Valko-Venäjän tapaukset sekä Shellin kokemat mittavat takaiskut. Euroopassa kaasua ja öljyä tarvitaan entistä enemmän teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin, mikä luo otollisen tilaisuuden.

Energia on Venäjälle strateginen politiikan keino, jonka avulla se toteuttaa hajota ja hallitse –politiikkaa. EU pyrkii yhtenäiseen energiapolitiikkaan Venäjän kanssa, joka puolestaan pyrkii eri valtioiden kanssa kahdenkeskisiin sopimuksiin. Energiavarojen rajoittuneisuus ja Venäjän harjoittama politiikka tulee koettelemaan ankarasti EU:n yhtenäisyyttä.

Kaasuputkihankkeen osalta on tarpeen havaita, että putkessa virtaava kaasu on tarpeellista niin markkinoille kuin tuottajallekin.

Vastaavasti on tarpeen havaita, että tämäkin kaasuputki on yhteinen asia, koska sillä on hyvin monimuotoisia vaikutuksia mitä erilaisempiin asioihin. Suomen ei tule omaksutun perinteen mukaisesti olla vain vierestä passiivisesti seuraava tarkkailija ja tapahtumien hyväksyjä, vaan sen tulee omaksua aktiivinen rooli putken vaikutusten selvittämisessä. Suomen valtionjohdon tehtävänä on Suomen ja suomalaisten oikeuksien ja etujen valvonta toisten etuja polkematta.

Kaasuputkenkin osalta on löydettävä samanlainen win-win –tilanne, jota Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksella tavoitellaan. Hanke on parhaimmillaan silloin, kun se hyödyttää kaikkia osapuolia.

Pääasiallinen lähde:
Nord Stream AG/Ramboll Finland Oy –selvitys
www.nord-stream.com
www.ramboll.fi

Tietoa Itämeren suojelusta:
Helsininki Commission
Baltic Marine Environment Protection Commission


Tietoa oikeudellisista kysymyksistä:
AA, varatuomari Kari Silvennoinen
www.silvennoinen.fi
Email
Puh. 09 650 407

+++

Lisätiedot:
ProKarelia
Email
Attn: Veikko Saksi
Puh. 09 436 91 305

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Olen aiemmin alkuvuodesta tänä vuonna kommentoinut kirjoitusta ja ihmetellyt sitä, että toteutuessaan putken Suomelle aiheuttamien haittojen taloudellisista korvauksista Suomelle ei julkisuudessa ole käsitelty mitenkään, vaikka putki kulkee Suomen talousvyhykkeellä satoja kilometrejä.

Olisin toivonut kommenttini julkaisemista keskustelun herättämiseksi tästä asiasta.
Asko Lampikari [2009-08-05 13:06:50]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].