Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

31.01.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

PROKARELIAN LAUSUNTO MAAKAASUPUTKESTA

Valtioneuvosto
Uudenmaan Ympäristökeskus


Diaarinumero: UUS-2006-R-32-53
MAAKAASUPUTKEN ONGELMAT SELVITTÄMÄTTÄ


Nord Stream -kaasuputkihanke

Venäjä on rakentamassa mittavaa kaasuputkea, joka kulkee Muurmanskin kautta rajantakaisen Suomen Karjalan läpi Viipuriin. Sieltä se jatkaa noin 1 200 km pituisena merenalaisena putkena (Nord Stream –hanke) Saksaan. Meriputki kulkee 369 km Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ei nykyisen aluevesirajan sisäpuolella.

Kaasuputkihankkeella on suomalaisesta näkökulmasta kaksi keskeistä ongelma-aluetta:

- putki halkoo Karjalassa suomalaisten omistamia maita
- merenalaisen putken ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset


Karjalan putkesta ei ole tehty selvitystä

Laatokan Karjalan ja Karjalan Kannaksen halki kulkevan maaputken vaikutusten arvioinneista ei ole käytettävissä mitään tietoja. Niiden on katsottu olevan Venäjän sisäinen asia. Tällöin on kuitenkin unohdettu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten säännökset (esim. YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirja) omaisuussuojasta ja sen pysyvyydestä.

Neuvostoliiton pakottaessa Suomen luovuttamaan Karjalan (sekä Petsamon, osia Sallasta ja Kuusamosta sekä Suomenlahden ulappasaaria) vain raja siirtyi, eivät suomalaisten omistusoikeudet. Siten suomalaiset evakot ja heidän jälkeläisensä yhä omistavat Karjalassa olevat kiinteistöt.

Suomalaisilla on välitön omistajan intressi siitä, kulkeeko maakaasuputki heidän omistamiensa maitten kautta ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa maan käyttöön, arvoon ja omien alueiden palautukseen. Luonnollisesti kiinnostavaa on, suoritetaanko maan pakkokäyttämisestä jotain korvauksia.

Suomen valtionhallinnon tulee käynnistää selvitystyö putken vaikutuksista Karjalassa. Ympäristö-, maankäyttö- ym. asioiden lisäksi on selvitettävä putken mahdolliset oikeusvaikutukset. Venäjän tulee korvata suomalaisten omistajien mahdolliset taloudelliset menetykset.

Meriputken ympäristöselvitys

Putkella voi jo valmiiksi pahoin saastuneeseen ja heikossa tilassa olevalle Itämerelle olla merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. On todennäköistä, että suuriakin maamassoja joudutaan siirtelemään merenpohjalla, mikä saa sedimenttikerrokset liikkeelle.

Alustava merenpinnan alla kulkevan putken selvitys tuo esille ongelmia useasta ympäristösuojelun näkökulmasta, mutta se ei anna vastauksia ydinkysymyksiin. Selvityksen perusteella ei ole mahdollista arvioida hankkeen todellisia ympäristövaikutuksia. Selvitystyötä on olennaisesti laajennettava ennen luvan myöntämistä.

Selvitystyön tulee antaa vastaukset myös ranta-asukkaiden, kalastajien ja veneilijöiden oikeuksien rajoituksiin. Pilaavatko sedimenttikerrosten ruoppaus ja putken asennuksesta aiheutuvat toimenpiteet Suomenlahden rantoja ja kuinka pitkäksi aikaa?

Kyse ei ole vain huvila-asutuksesta, vaan lukuisten ihmisten elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksista.
Putken läheisyyteen tulee varo-alue, jossa ankkurointi ja kalastaminen on kiellettyä. Tämä tulee ilmeisesti haittaamaan kalastuselinkeinoa. Kuka ja miten tästä aiheutuvat vahingot korvataan?

Putken yläpuolella tapahtuva vilkas (kymmeniätuhansia laivoja vuodessa) laivaliikenne eri suuntiin muodostaa turvallisuusriskin. Laivaliikenne itä-länsisuuntaan tapahtuu pääosin noin 20 km leveässä rännissä, joka keskisyvyys on noin 70 metriä. Miten tämä riski eliminoidaan?

Turvallisuuskysymyksiä kohdistuu myös putkeen (tai putkipariin), joka on suunnitelman mukaan ulkohalkaisijaltaan 1 220 mm. Seinämän vahvuus on 38 mm. Merenpohja ei ole tasainen ja sen maa-aines on vaihteleva.

Ympäristöselvityksen lisäksi hankkeen vaikutuksista tulee käynnistää riittävän kattava selvitys myös ranta-asukkaille, kalastajille ja veneilijöille aiheutettavista rajoituksista ja menetyksistä.

Merioikeusyleissopimus antaa puitteet

Merioikeusyleissopimuksen pohjalta Suomella ja Virolla olisi kummallakin oikeus käyttää 12 meripeninkulman eli noin 22.2 km aluevesirajaa. Viron vyöhyke on noin 11 mpk ja Suomen olennaisesti kapeampi. Aluevesirajojen väliin jää noin 20 km vapaa merialuevyöhyke.

Suomen kansalaisille on kerrottava, miksi Suomi ei ole käyttänyt aluevesimahdollisuuttaan hyväksi ja aikooko Suomi laajentaa aluevesirajaansa ja siten turvata neuvotteluasemansa.

YK:n yleissopimuksen 56. artikla määrittää rantavaltiolle (esim. Suomi) talousvyöhykkeellä laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuudet: "1 a) täysivaltaiset oikeudet merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen, kuten vedestä, merivirroista ja tuulista saatavan energian tuottaminen".

Sen lisäksi rantavaltiolla on lainkäyttövalta alueellaan. Tämä koskee yhtä hyvin tekosaaria, laitteita ja rakennelmia kuin tutkimusta, meriympäristön suojelua tai muita oikeuksia. Rantavaltion tulee ottaa asianmukaisesti huomioon muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet ja toimia sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa. - Nämä selvitykset tulee tehdä.

Putki kulkee Suomen lainkäytön alueella

YK:n yleissopimus antaa 79. artiklassa laajan oikeuden mannerjalustalla (tässä tapauksessa talousvyöhykkeellä) olevien merenalaisten kaapeleiden ja putkistojen rakentamiseen: "1. Kaikilla valtioilla on oikeus laskea mannerjalustalle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja tämän artiklan määräysten mukaisesti". Tältä pohjalta Suomi ei siten voi kieltää asiallisesti toteutettavaa putkihanketta.

Kuitenkin kulkureitin määrittämiseen tarvitaan rantavaltion hyväksyminen ja mahdollisille tekosaarille tai rakennelmille lupa. Putkihankkeen luvat myöntää Valtioneuvosto.

Määräys lainkäytöstä on laaja. 79. artiklan 4. momentin mukaan "Mikään tämän osan määräys ei vaikuta rantavaltion oikeuteen asettaa ehtoja sen alueelle tai aluemerelle johtaville kaapeleille tai putkistoille, eikä siihen lainkäyttövaltaan, joka rantavaltiolla on mannerjalustansa tutkimisen tai mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämisen tai valtion lainkäyttövaltaan kuuluvien tekosaarten, laitteiden ja rakennelmien toiminnan yhteydessä asennettavien tai käytettävien kaapelien tai putkistojen suhteen".

Valtioneuvosto voi antaa suostumuksen määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöksessä on määrättävä ehdot, jotka ovat turvallisuuden ja yleisen edun kannalta välttämättömiä. Tämä asettaa Suomen valtiojohdon mielenkiintoiseen asemaan. Lainkäytön valvonta kuuluu Suomen rajavalvontaviranomaisille.

Suomen valtionjohdon tulee selvittää, miten suomalaisten ja Suomen etujen ja lainsäädännön valvonta konkreettisesti toteutuu putkihankkeen edetessä.

Venäjän laivasto valvoo putkilinjaa

Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut, että Venäjän laivasto valvoo putken rakentamista ja takaa sen turvallisuuden. Tämä merkinnee sitä, että Venäjän laivaston pinta-alukset kyntävät jo muutenkin vilkasliikenteistä Itämerta Suomen talousvyöhykkeellä poikkiliikennettä kulkevien Tallinnan laivojen kanssa ristiin, rastiin. Liikenteen seassa kulkevat Karjalan satamiin menevät ja niistä lähtevät venäläistä öljyä kuljettavat tankkerit.

Pinnan alla kulkevat venäläiset sukellusveneet valvovat potentiaalisia terrori-iskuja putkea vastaan. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan aluevesirajan sisällä sukellusveneiden tulee kulkea pinnalla lippu liehuen. Tätä vaatimusta ei enää ole pelkällä talousvyöhykkeellä, joten Suomen vyöhykettä sahaavat venäläiset sukellusveneet. Miten sinne enää mahtuvat Suomen rajavartiolaitoksen alukset? Miten Suomen merirajan valvonta toteutetaan?

Heikentyykö Suomen meripuolustus?

Presidentti Tarja Halonen on vaatinut maamiinojen pikaista poistamista. Nyt ollaan vastaavasti menettämässä merkittävä aluepuolustusmuoto merellä, sillä älykkäisiin merimiinoihin perustuva puolustussuunnitelma ei enää ole mahdollista ainakaan kaasuputken vaikutusalueella.

On selvää, että venäläiset sukellusveneet tarkoin kartoittavat suomalaiset merenalaiset kuuntelulaitteet ja asentavat Suomen talousvyöhykkeelle omat laitteensa.

YK:n yleissopimukseen liittyy ns. viattoman kauttakulun määritelmä (19. artikla). Ulkomaisen aluksen katsotaan uhkaavan rantavaltion rauhaa, yleistä järjestystä tai turvallisuutta, jos se mm. harjoittaa toimintaa, joka tähtää rantavaltion puolustusta tai turvallisuutta vahingoittavien tietojen keräämiseen. Ovatko venäläiset kuuntelu- ja muut valvontavälineet viattoman kauttakulun vastaisia laitteita?

Suomen on syytä laatia yksityiskohtaiset selvitykset putken merkityksestä Suomen puolustukselle ja turvallisuudelle. Selvityksen laatimiseksi Venäjältä tulee saada yksityiskohtaiset tiedot hankkeelle suunnitelluista turvallisuuslaitteista ja –toimenpiteistä.

Jos Suomi päättää myöntää putken edellyttämät luvat, tulee suomalaisten ja venäläisten yhdessä laatia yksityiskohtaiset pelisäännöt siitä, miten kummankin osapuolen intressit turvataan.

Putkella moninaiset vaikutukset

Kaasuputkella on hyvin monenlaisia ympäristö- ym. vaikutuksia. Ongelmaa tuottavat myös sodanaikaiset räjähtämättömät ammukset ja miinat.

Merioikeusyleissopimukseen ei sisälly erityisiä talousvyöhykkeellä olevan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevia määräyksiä. UNESCO on kuitenkin 02.11.2001 hyväksynyt vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage).

Merenpohjaa ei kulttuurimielessä juurikaan ole kartoitettu. Ympäristöselvitys kattaa mm. laivahylyt, mutta ei juuri muuta. Koska varsinaista kulttuuriperintöä ei ole tutkittu, ei tässä vaiheessa ole tietoa, voisiko putken vaikutusalueella olla esim. muinaisen asutuksen jäänteitä. Se olisi suhteellisen edullisesti suoritettavissa oleva ainutlaatuinen tutkimus, joka osaltaan voisi valaista historiaamme – ja tuoda good will'iä kaasuputkihankkeelle.

On tarpeen, että Ympäristöministeriön lisäksi Itämeren suojelukomissio osaltaan voimakkaasti paneutuu kaasuputken vaikutuksiin. Koska HELCOM-sopimuksen osapuolina ovat Euroopan unioni ja kaikki Itämeren rantavaltiot (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä), on yhteistyö selvitysten tekemisessä keskeistä.

Energia Venäjän strategisena aseena

Presidentti Putinin hallinto käyttää suvereenisti kaasua ja öljyä politiikan strategisena välineenä. Tästä ovat esimerkkeinä esim. Jukos, Ukrainan ja Valko-Venäjän tapaukset sekä Shellin kokemat mittavat takaiskut. Euroopassa kaasua ja öljyä tarvitaan entistä enemmän teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin, mikä luo otollisen tilaisuuden.

Energia on Venäjälle strateginen politiikan keino, jonka avulla se toteuttaa hajota ja hallitse –politiikkaa. EU pyrkii yhtenäiseen energiapolitiikkaan Venäjän kanssa, joka puolestaan pyrkii eri valtioiden kanssa kahdenkeskisiin sopimuksiin. Energiavarojen rajoittuneisuus ja Venäjän harjoittama politiikka tulee koettelemaan ankarasti EU:n yhtenäisyyttä.

On tarpeen havaita, että tämäkin kaasuputki on yhteinen asia, koska sillä on hyvin monimuotoisia vaikutuksia mitä erilaisempiin asioihin. Suomen ei tule olla vain vierestä passiivisesti seuraava tarkkailija ja tapahtumien hyväksyjä, vaan sen tulee omaksua aktiivinen rooli putken vaikutusten selvittämisessä.

Yhteenveto ja lausunto

ProKarelia katsoo, että kaasuputkiprojekti on lähinnä Venäjän ja Saksan kaupallisten etujen ja Venäjän poliittisen strategian mukainen hanke, jonka kautta kulkeva energia on sinänsä tarpeen eurooppalaisille valtioille. Putken kulkeminen merialueella on YK:n merioikeusyleissopimuksen hengen mukainen hanke.

Putkella voi kuitenkin olla erittäin merkittäviä ympäristöllisiä haittoja sangen huonossa tilassa olevalle, vilkkaasti liikennöidylle Itämerelle. Putkella voi olla arvaamaton negatiivinen vaikutus Itämeren kulttuuriperinnölle. Putkella on suuri vaikutus Suomen meripuolustusvalmiuteen. Sillä on vaikutus kalastuselinkeinoon ja matkailuun. Sillä voi olla arvaamaton vaikutus Itämeren kiinteistöjen arvoihin ja meren alla mahdollisesti toteutettaviin muihin projekteihin.

Suomen valtionjohdon tehtävänä on hankkeessa Suomen ja suomalaisten legitiimien oikeuksien ja etujen valvonta toisten etuja polkematta.

Suomalaisten on saatava tarkka selvyys sekä putken vaikutuksista että mahdollisten haittojen korjaamisesta ja korvaamisesta.

Koska putki kulkee Laatokan Karjalassa ja Karjalan Kannaksella suomalaisten omistamien maitten läpi ja merellä Suomen talousvyöhykkeellä, on Suomen legitiimit omistaja-, ympäristö-, kulttuuri-, ammatinharjoittamis- ja turvallisuusvaatimukset otettava ensisijaisesti huomioon ja suomalaisille ja Suomelle on korvattava aiheutuva haitta.

Kaasuputkenkin osalta on löydettävä samanlainen win-win –tilanne, jota Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksella tavoitellaan. Tarvittavien lupien myöntäminen on ajankohtaista vasta sen jälkeen, kun selvitys osoittaa win-win –tilanteen syntyvän.

Helsingissä 25. tammikuuta 2007

ProKarelia

Veikko Saksi
päätoimittaja


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Karjalasta...

Se mikä on miekalla siirretty, se miekalla siirretään.
Siitä vaan yrittämään. Suomessa on yllin kyllin tilaa elää ja olla, vouhottajat.
jokke [2009-01-06 12:44:24]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].