Tietoa kirjoittajasta


Ilpo Heltimoinen
puheenjohtaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

05.05.2013 [02, 10]
»  PALAUTUS ON VENÄLÄISILLE ELINIÄN JA SEN LAADUN WIN-WIN

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.05.2013
Ilpo Heltimoinen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

PALAUTUS ON VENÄLÄISILLE ELINIÄN JA SEN LAADUN WIN-WIN

Tarkastelunäkökulma

Karjalan palautusta (eli koko pakkoluovutetun alueen palautusta) tarkastellaan yleensä vain suomalaisesta näkökulmasta. Seuraavassa lähestyn aihetta terveyden ja hyvinvoinnin sekä alueelle jäävien venäläisten näkökulmasta. Käyttämäni arviot kustannuksista perustuvat vain venäläisten määrään ja ikärakenteeseen, eikä niissä ole otettu huomioon alueelle muuttavia suomalaisia henkilöitä. (Tämä teksti PDF-formaatissa ja PowerPoint-esityksenä).

Uusia palautuksen momentumeja syntyy

Euroopan poliittinen tilanne on muuttunut Ukrainan kriisin myötä. Venäjän harjoittama politiikka on aiheuttanut pelkoa maissa, joissa on iso venäläisvähemmistö.

Karjalan palautukseen liitetään helposti turvallisuuspoliittisia uhkakuvia Venäjän nykymuotoisen politiikan vallitessa. Venäjän harjoittama politiikka tarjoaa tällä hetkellä heikot mahdollisuudet aloittaa Karjalan palautusneuvottelut, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin.

Historiasta opimme, että Kremlissä valta vaihtuu aika ajoin. Joskus vallanvaihto on nopea ja ennakoimaton. Kun valta vaihtuu, voi Suomelle syntyä momentum pakkoluovutettujen alueiden palauttamiseen.

Win-win –ajattelu myös terveydenhoitoon

Karjalan palautuksen organisoinnissa Suomen on nojattava ensisijaisesti kansainväliseen lakiin sekä YK:n säädöksiin, joista mm. Pinheiron periaatteet luovat hyvän viitekehyksen palautukseen liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen.

Pinheiron periaatteiden mukaan evakoilla ja heidän perikunnillaan on primäärinen oikeus nykyisen rajan taakse jääneeseen omaisuuteensa. Näiden periaatteiden mukaan sekundäärinen oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat pakkoluovutetussa Karjalassa on niiden nykyisillä eli venäläisillä asukkailla.

Kansainvälisen lain ja kansainvälisten säännösten lisäksi keskeinen tekijä Karjalan palautuksessa on win-win –periaatteen täysimääräinen käyttäminen. Tämä koskee kaikkea palautusta, myös sosiaaliturvaa ja terveyttä. Kansalaisten tulee kokea, että palautus parantaa heidän elämäänsä ja terveyttään, minkä vuoksi palautus on kannatettava asia.

Terveydenhuolto on yksi avaintekijä

On todennäköistä, että Karjalaan jäisi merkittävä määrä venäläisiä asukkaita alueen palautuksen jälkeen. Nykyinen Venäjän harjoittama politiikka voisi tällöin olla massiivinen turvallisuusriski, mikäli venäläisvähemmistö kokisi, että heidän elämänsä edellytykset huononisivat Karjalan palautuksen jälkeen.

Riippumatta siitä, minkälaisen poliittisen prosessin jälkeen Karjala palautuisi, Suomen on huolehdittava siitä, että Karjalaan jäävien asukkaiden elinolosuhteet eivät heikkene. Yhtenä keskeisenä tekijänä tässä on terveydenhuolto.

Tuberkuloosi uhkaa nyt Karjalaa

Tuberkuloosi on nyt vakavasti terveyttä uhkaava sairaus pakkoluovutetussa Karjalassa. Suomesta kyseinen tauti on käytännössä hävitetty, mutta Venäjän hallinnassa olevassa Karjalassa sairastuneita on noin 70 henkilöä/100 000 asukasta, mikä on merkittävä terveydellinen riski.

Käytännössä joka kolmas tautitapaus on resistentti yleisimmille antibiooteille (MRD/XDR). Riskiryhmään kuuluvat erityisesti vankilatuomion saaneet ja HIV-positiiviset henkilöt. Luovutetuilla alueilla on vankiloita, joissa käytännössä jokaisella vangilla on tuberkuloosi. WHO:n mukaan Luoteis-Venäjällä taistelu tuberkuloosia vastaan on jo hävitty.

Sairauden- ja terveydenhuolto nyt heikkotasoista

Muita merkittäviä terveydellisiä riskejä ovat maailmanlaajuisesti merkittävän korkealla tasolla olevat sydän- ja verisuonisairaudet sekä huonosta hoidosta johtuvat syöpäsairaudet.

Elintavat, rikollisuus, sosiaaliset ongelmat sekä tehoton terveydenhuolto yhdessä vaikuttavat venäläisten eliniän ennusteeseen, joka on keskimäärin noin 70 vuotta. Suomessa eliniän ennuste on 81 vuotta.Arvioiden mukaan palautettavaan Karjalaan jäisi noin 250 000 venäläistä, kun Terijoelle Pietarista muuttaneet noin 75 000 venäläistä lasketaan mukaan.

Kun nyt sairastat, menet sairaalaan

Venäjän nykyinen terveydenhuolto rakentuu käytännössä vain sairaalan seinien sisälle: kun sairastat, menet sairaalaan. Sairauksien ennaltaehkäisyä ja muuta terveydenhuoltoa ei käytännössä yhteiskunnan palveluvalikoimaan kuulu.

Tämä johtaa siihen, että monet varhaisessa vaiheessa olevat sairaudet jäävät hoitamatta ja niiden hoitaminen sairauden myöhäisemmässä vaiheessa on merkittävästi kalliimpaa, mikäli hoitoa on ylipäätään tarjolla.

Vaikka Venäjän laki tarjoaa jokaiselle Venäjän kansalaiselle oikeuden terveydenhoitoon, jää lain kirjain valitettavasti vain sanahelinäksi.

Uusi terveydenhuoltojärjestelmä

Luovutettujen alueiden palautuessa pitää koko alueella tällä hetkellä oleva terveydenhuoltojärjestelmä purkaa ja rakentaa uusi ja tehokas ratkaisu. Tilaisuus rakentaa optimaalinen järjestelmä ilman alue- tai puoluepoliittisia paineita olisi ainutlaatuinen.

Uusi järjestelmä voitaisiin rakentaa sekä taloudellisesti että asiakaslähtöisesti optimaaliseksi. Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan venäläinen väestöpohja on ihanteellinen sote-palveluiden tuottamiselle.

Käytännössä Karjalaan tulisi yksi päivystävä sairaala sekä varsin kattava terveyskeskusverkosto, jota tuettaisiin liikkuvilla terveyspalveluilla.

Integroitu kokonaisuus ilman korruptiota

Terveydenhuolto rakentuisi näkemykseni mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituun kokonaisuuteen sekä nojautuisi vahvaan ennaltaehkäisevään palvelutuotantoon, joista neuvolakonsepti sekä koulujen terveydenhoito ovat hyviä esimerkkejä.

Karjalaan jäävillä venäläisillä asukkailla olisi ensimmäisen kerran elämässään tarjolla laadukkaita julkisia palveluja ilman korruptiota. Suomessa oleva terveydenhuollon osaaminen yhdistettynä korruptiosta vapaaseen julkiseen terveydenhuoltoon takaisi Karjalaan jääneille henkilöille, ja varsinkin heidän jälkeläisilleen, huomattavasti lisää elinvuosia sekä laadukkaampaa elämää verrattuna nykytilanteeseen.

Eliniän odotuksen nostaminen

Esimerkiksi tuberkuloosi voitaisiin käytännössä poistaa Karjalasta ja syöpähoito siirtyisi aivan uudelle tasolle. Eliniän ennuste tulisi vuosi vuodelta paranemaan hoitojen ja varsinkin sairauksien ennaltaehkäisyn johdosta.

On perusteltua olettaa, että eliniän ennuste kasvaisi suorassa suhteessa siihen, milloin henkilö on syntynyt. Tulevat sukupolvet tulisivat hyötymään merkittävästi Karjalan palautuksesta, jos toki vaikutukset näkyisivät jo nykyisen väestön keskuudessa, joskin maltillisempana kehityksenä.

Karjalan investoinnit

Kuinka terveydenhuolto voitaisiin toteuttaa ja kuinka paljon se maksaisi? Lähtökohtana voidaan varsin turvallisesti pitää sitä, että kaikki on sosiaali- ja terveyspuolella rakennettava alusta.

Esimerkiksi Pro Karelia ry:n nykyisten arvioiden mukaan koko Karjalan jälleenrakentamisen investoinnit olisivat 50 - 60 miljardia euroa kymmen ensimmäisen vuoden aikana.

Tällä rahalla rakennettaisiin tai korjattaisiin perusinfrastruktuuri mukaan lukien tietoliikenneyhteydet, jolloin suurin yksittäinen investointi terveydenhuoltoon olisi päivystävä sairaala.

Hyvä väestöpohja sairaalalle

Kun venäläiseksi väestöpohjaksi lasketaan noin 250 000 henkilöä, sairaalan rakentaminen maksaisi nykyhinnoin noin 150 miljoonaa euroa.

Siirtymäkauden jälkeen (noin 25 vuotta) terveyspalveluiden vuosittainen toimintakulu voisi olla suuruusluokaltaan 850 miljoonaa euroa vuodessa venäläisen väestön osalta eli noin 3 400 euroa/henkilö ilman inflaatiotarkistusta. Kyseiset kustannukset ovat matalia huomioon ottaen Karjan palautuksesta saatavat kokonaishyödyt.

Paremmat elinolosuhteet ovat win-win

Alueiden palautus näkyisi Karjalaan jäävän venäläisväestön elinolojen parantumisen sekä odotetun eliniän kohoamisena. Uusien sukupolvien mahdollisuudet saada parempi koulutus sekä laadukkaat terveyspalvelut Karjalasta parantaisivat maidemme välisiä suhteita riippumatta siitä, kuka tulevaisuudessa Kremliä johtaa.

Suomalaiset ja venäläiset rakentaisivat itse yhdessä hyvinvointinsa omalla työllään Suomen lainsäädännön, viranomaisten sekä suurten kansainvälisten investointien tuella, joita palautettuun Karjalaan saataisiin.

Karjalan palautus on siten käsitykseni mukaan myös terveydenhuollon kustannusten jälkeenkin vahvasti win-win –hanke sekä suomalaisille että venäläisille ihmisille, mutta myös valtioille.Lisätiedot: Ilpo Heltimoinen


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].